'വാൻഗോഗിന്' കൊച്ചി മെട്രോയിൽ

എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ നോവൽ 'വാൻഗോഗിന്' കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.സൂര്യ ബുക്സ് സി ഇ ഓ സേതു സൂര്യ , ചേർത്തല ...