എം.കെ. ഹരികുമാറിന്റെ വിമർശനകലയും

http://www.manoramaonline.com/literature/interviews/2017/07/19/mk-harikumar-talks-about-his-new-novel.html എം.കെ. ഹരികുമാറിന്റെ വിമർശ...