തൃശൂർ സഹൃദയ വേദി അവാർഡ് എം കെ ഹരികുമാറിന്

 തൃശൂർ സഹൃദയ വേദി അവാർഡ് എം കെ ഹരികുമാറിന്