Followers

Tuesday, June 24, 2008

നാഭിയിലെ

ഒരു വര നിമിഷ
നേരം കൊണ്ട്
‌ഒരു പൂച്ചയായി.
വാസ്തവത്തില്‍
പൂച്ച ഇതൊന്നും
അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മറ്റൊരു വര നേരെ
ഒരു പെണ്ണിണ്റ്റെ നാഭിയിലെ
ചില പൂവിതള്‍ സ്പര്‍ശങ്ങള്‍
ആവാഹിച്ചു.
വരകള്‍ കണ്ണുകളെയും ശരീരത്തിണ്റ്റെ
ഡിസൈനുകളെയും ആവര്‍ത്തിച്ചു.
പിന്നെയും വരകള്‍ അടങ്ങുന്നില്ല.
അവ പുച്ചയെയും പെണ്ണിനെയും
ചേര്‍ത്തുവച്ച്‌ ചില രതിച്ചിത്രങ്ങളായി മാറി.
എന്നാല്‍പൂച്ചയോ പെണ്ണോ
ഇതൊന്നു അറിയാതെ കളിച്ചു രസിച്ചു

MYSELF

I am not language;
only the first alphabets of a
primitive script;
In their bid to split me into
alphabets and words
the schools stacked my head,
mind and body with multiple
phrases converting me
into a mannequin.
But I turned into a lone
suicide squad separating
myself from languages;
I moved on with sharpened passions
among the doomed establishments;
still I didn’t become a materialist


2
I am a sentence with words missing,
always yearning for meanings
When dissolved in letters, an voice
reminds me about my real self
However in my fright
I could not but destroy
meanings


3
When butterflies flew around
I too joined them as flying verses
The butterflies which were also
equally scared of meanings
were in a frantic plight
for a way out
and I too became a butterfly


4
There is now darkness of the night
The anonymous voice of the darkness
The orgasmic delights of darkness
The primitive legacy of darkness
The whispers of the dead in darkness
The varied tunes of those who never
settle down in a single body;
The nutmeg trees in the courtyard
recited some prayer
The flooding verses of moonshine
reverberating in the unknown
transparency of primitive hymns
The flower trees slept without
chanting Upanishads
I went nude in my soul
like a virgin glowing in
a hundred modes of love


5
I am a spiritual fasting not
bothered to encroach poetry
and spell its doom
The body never preserves anything;
even the mind has no such habits
I am rummaging my memory
in search of a lady bird
which never arrows down
the soul of words
I painted the chola murals in their
forehead;
I carved the insignia of the swords
on the chests of the chera soldiers
I broke mud pots of Harappa and mohan jo Daro
on their belly


6
I am grief engraved in a primitive script
My religion is that of a maggot
My love is that of the birds disturbed
By the by the chant of leaves
My legacy is not that of artists


7
I am snow flames of love
as well as love of snow flames
The primitive
plateaus of her forehead
are the skyscape of her mind
The sterile winter of the college
The antique eyes, navel pits
The scent of plantain leaves
The bhagavat geetha
glistening in the closed
eyes of my mate
the acumen of the wind
The Buddhist statue emerging
from Marxism
The face of Budha and
the voyage of the bereaved
glisten in
moonlit night
The explicit human vastness
of kathakali in eye lines
the hunter’s aim
from the horizontal
mark on the forehead
Wars that were never fought
in the annoyed nipples
yearning to turn
and not to turn in to a human soul
in the soil saturated in décor
And this is my love


7
I am the fire that set out from
Yagasaala
The fire that pierce deep into
Yearning hearts
bodies in love
and the soul of
the depressed


8
I am in deep meditation
to acquire wisdom from wind
love from light
and humanity from soil
My static meditation extends
through years
The islands of thoughts
which I preserve amidst the
convulsions for humanity
and stomach
for me meditation is an endless
ritual

കാറ്റു പോലും

എല്ലാ കാമവും അടങ്ങി
തീരം കിടന്നു.
ഒരു കാറ്റു പോലും വന്നില്ല.
ഒന്ന് ഉണര്‍ത്താന്‍ .
തീരംവല്ലാതെ ബോറടിച്ചു
ഒന്നുകില്‍ കൂടെ
കിടക്കാന്‍ കടല്‍ വേണം.
അല്ലെങ്കില്‍ കടലില്‍ചാടി മരിക്കണം.

ഒന്നും

പകല്‍ സകല
ആര്‍ത്തികളും പുറത്തെടുത്ത്
എല്ലാംതിന്നു മുടിച്ചു.
രാത്രിക്ക് ഒന്നും നല്‍കിയില്ല.
പകലിന്‌ എത്ര കിട്ടിയാലും
പോരാ.
രാത്രി ദാഹംകൊണ്ട്
പൊരിഞ്ഞു.
എന്നീട്ടും പകലൊരു തുള്ളീ പോലും
കളയാതെ എല്ലാമകത്താക്കി.
പകലിന്‌ വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യം.
കടിച്ച് കീറാന്‍,കുടിച്ച് മുടിക്കാന്

What is a sponsored TextLink?
related stories
Dubai Municipality RSS feed
DM to equip higher and middle management with innovation tools
GEYC 2006 concludes with a call to share solutions across borders
Dubai Central Lab checks exhibits at Watch & Jewellery Fair
Dubai Municipality: No temporary labour accommodations unless conditions met
Sheikh Mohammed visits Global Environmental Youth Convention
Prayer halls to be built in public parks
Lootah calls DM leaders to apply performance index standards
Statistics Centre of Dubai issues annual statistical year book
Dubai parks to enliven DSF with fun and entertainment
The Committee on Naming and Numbering of the Roads in Dubai hold meeting
» more Dubai Municipality news
Famous Malayalam literary critic, poet and journalist M K Harikumar was in Dubai to spread the idea of his mission 'Ten million trees across the world.'

He planted a few saplings near the Media City in coordination with the Public Parks and Horticulture Department of Dubai Municipality.Dubai Municipality officials present at the simple ceremony said the civic body will give further boost to Harikumar’s idea of ten million saplings. Ahmed AbdulKarim, Director of Public Parks and Horticulture Department said the Municipality, which is in the process of turning 8% of the city area green as per the international norms, would like support any movement towards creating more green areas.'We believe that Harikumar’s idea of ten million saplings will help create awareness among the local residents towards the necessity of planting more and more trees for the generations to come,' he said.

Harikumar said he has taken a plunge to this campaign for a childhood pledge, taking a break from the rigours of routine work to spearhead the challenge of reclaiming the world’s green cover.'This is my first tree planting outside India where I have completed planting 5,000 trees in different states with the help of social organizations and NGOs,' he said.When Harikumar was in college in Kerala, he recalls a fascination for trees and regaling in nature’s bounty. 'I would turn to the leaves for my bookmarks and this gave me immense thrill. Back home everyone shared the same love for nature and this in many ways helped us bond as a family. I guess it also contributed to my passion for writing,' he said.A post graduate in Economics from Nirmala College Muvattupuzha, Kerala, Harikumar said it is his writings that have taken the centre stage and helped him move up the ladder to be the bureau chief of a leading Malayalam Daily, poet and writer with eight books to his credit. But today he is a worried man. The onslaught on the environment not only in his own state Kerala, the 'God’s own country' but across other states like Karnataka and worldwide torment him a great deal.The journo turned environmentalist was in the city to kick-start a campaign of gigantic proportions spread across six continents besides seeking space to fulfill a unique venture.

Harikumar said his dream got off to the best possible start outside India.'On my part as a global crusader, I will promote environmental conservation by creating awareness amongst students on the importance of planting trees as well as taking good care of them. This is a symbolic beginning,' he said.Harikumar understands this will be a different beat all together. 'It is not going to be just a pledge. This is something I have always dreamed of as a child and am happy it is becoming a reality. The campaign is not just going to help, protect the environment but should spur others to contribute their might in safeguarding the environment,' he said.Harikumar said to realize his goal, he is taking a break from his work and much of his writings will take a backseat.

'This phase of the agenda focuses on the planting of indigenous trees on public lands to enhance the impact of environmental conservation,' he said.Interestingly, Harikumar is not banking on Government but a strong network of friends of the environment. 'I will cultivate through the years in across various cultures, cities and countries. A host of individuals and institutions have made a commitment to see this venture through. What I am seeking is the space to plant the trees, nothing more,' he said.Speaking on the importance of such a measure, the soft-spoken environmental crusader shared his views on the global state of the environment. 'We are today witnessing a wanton destruction of green cover and this is not good for the present and future generations. We can rectify the mistakes that we have committed in the past by putting curbs on felling of trees and then make genuine attempts as a remedy through planting trees,' said Harikumar.

His modus operandi is simple. With ten million trees to be planted across six continents as the target, to begin he will first seek for land to plant the saplings. Once this is done, he will then acquire the saplings/trees and elicit a commitment from those involved to be the custodians of the trees once they are planted.Places of worship, public spaces such as parks and educational establishments, schools, colleges etc. will be the most sought after avenues.The venture commenced in Dubai will spread across the GCC states before taking-off worldwide. Initially, the focus is on indigenous trees to enhance the impact of environmental conservation. However there is no preferred species although fast growing trees suited for public spaces will take prominence.According to Harikumar the campaign is another addition to the efforts being made to conserve bio-diversity, enhance natural beauty and prevent soil erosion.

'I believe every country must sustain life naturally - forest cover affects the availability of the rain, availability of underground water, soil fertility, clean air and the beauty of the landscape,' he said.

ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ 8


photo mk